Egyéb kategória bejegyzései

Babonák és hiedelmek: a mindenszentek- és a halottak napja.

Az egymás utáni napokon ünnepelt mindenszentek és halottak napja közül  egyértelműen az utóbbi dominál, annak ellenére, hogy a megemlékezés később alakult ki.

november 1. és november 2.

mindenszentek-halottak-napja

Minden vértanú ünnepe

A minden vértanú ünnepe volt az első keresztény jeles nap, amely a halottaknak  állított emléket. A Keletrómai Birodalomból a IV. századból maradt fenn írásos emlék, amely arról számol be, hogy a  keresztényüldözések áldozataiért imádkoztak.
Kezdetben nem alakult ki egységes időpont, három alkalommal, május 13-án, a  húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan és pünkösd után ünnepelték meg a vértanúkat Keleten.
A Róma vezetésével kibontakozó nyugati egyház a VI. században vette át az  ünnepet. Ebben IV. Bonifác pápának volt kiemelkedő szerepe, aki a katakombákban nyugvó őskeresztényeket hatalmas  pompával újratemettette. Az eseményre 690. május 13-án került sor, ezt követően pedig minden évben felidézték az első  keresztények emlékét. A korabeli szertartásnak volt egy érdekes eseménye: a Vértanú Mária templom kupolájáról rózsaszirmok hullottak  a mártírokért imádkozó hívekre. Ez a hagyomány a középkorban átkerült augusztusra, a rózsák ünnepére.
A minden vértanú ünnepe egészen a középkorig élt, jelentőségét azonban visszaszorította a mindenszentek később kialakult hagyománya.

Mindenszentek

III. Gergely pápa a VIII. században indította útjára mindenszentek ünnepét. st-peter-bazilika A pápa  kiállt halottak napja – mindenszentek azért, hogy a vértanúk mellett a kereszténység elismerése után  szentté avatottakról is emlékezzenek meg, ezért 732-ben a Szent Péter-bazilika egyik mellékkápolnáját mindenszenteknek, vagyis  az egyház szentjeinek ajánlotta. A történtekből kiolvasható, hogy a mindenszentek nem a vértanúk ünnepének új  értelmezése, hanem attól teljesen független kezdeményezés.
Nem ismert, hogy a felszentelés az év melyik napján történt, a VIII. századtól  azonban november elsejét említik, mint az ünnep dátumát. Az sem ismert, hogy miért pont november elsejére esett a  választás, talán valamelyik pogány rítus átvétele állhat a háttérben (kelta újév vagy hispán-gall ünnep).
Mindenszentek, akárcsak a minden vértanú ünnepe idővel veszített jelentőségéből, a három ünnep közül a halottak napja épült be egyedül a világi ünnepek közé.

Halottak napja

A népi kultúrában a mindenszentekhez szinte egyetlen szokás sem kötődik, ezzel  szemben a halottak napja igen színes hagyományokkal rendelkezik. A halottak napja – a mindenszentekkel ellentétben – nemcsak a katolikusok ünnepe, hanem a reformáció több vallása is elfogadja: míg az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elismerik, addig a reformátusok csak szokásjog alapján, a templomon kívül emlékeznek meg az  eseményről.consecration_cluny
A halottak napja szintén önálló ünnep, a másik két szokástól függetlenül alakult  ki: Szent Odilo clunyi apát 998-ban rendelte el, hogy a halottakról zsolozsmákkal és szentmiseáldozatokkal emlékezzenek meg. A szokás Nyugat-Európában a XII.-XIII. században mindenhol elterjedt, így Magyarországon is. A szokás ismertsége  napjainkban is töretlen, azon kevés hagyomány közé tartozik, amely életben tudott maradni a XI. században is…

Mindenszentek

A hajdani rómaiak őseiket és hőseiket istenként és félistenként tisztelték.  Szobrot emeltek, szentélyt állítottak számukra. Marcus Agrippa Kr.e. 27-ben építtetett egy hatalmas templomot, amit  Pantheonnak neveztek el. Itt az összes isten tiszteletére mutatták be a papok az áldozatot. A Pantheont aztán Rómában 610  (egyes források szerint 609) május 13-án keresztény templommá alakították. Ez adott alkalmat az ünnep bevezetésére:  hiszen ezen a napon IV. Bonifác pápa a templomot az összes vértanú tiszteletére szentelte.
A IV. századból is maradtak fent adatok Mindenszentek ünnepéről. ephremSzent Efrém  szíriai egyházatya és Aranyszájú Szent János például már tudott az ünnepről, melyet május 13-án, illetve pünkösd utáni első  vasárnap ültek meg. ( E vasárnap neve a görög egyházban ma is Szentek Vasárnapja. )Az ünnep történetében újabb lépést  jelentett III. Gergely pápa (731-745), aki a Szent Péter Bazilika egyik mellék-kápolnáját nemcsak minden vértanúnak, hanem  “minden tökéletes igaznak” a tiszteletére szentelte.
Az ünnep még a VIII. században május 13-ról november 1-jére tevődött át,  valószínűleg azért, hogy ezzel a kelták régi népi újesztendejét megszenteljék. (A kelták november első napjaiban emlékeztek az  elhunytakra különböző halotti áldozatok bemutatásával. Náluk már a VIII. században is közünnep volt november első napja  – ami az év kezdetét is jelentette-.
835-ben Jámbor Lajos császár IV. Gergely engedélyével hivatalosan elismerte az  új ünnepet, és attól kezdve a Mindenszentek az egész kereszténység ünnepe lett.

Halottak Napja

Halottak napját november 2-án 998 óta tartja meg az egyház. Ez az ünnep  összefügg azzal a századvégi szorongásos hangulattal, mely 1000-re a világvégét várta. Ilyen elképzelések mellett  igyekeztek a halottakkal “jóban lenni”, az elhunytak szellemeivel jó barátságba kerülni. A sírokon gyertyát gyújtottak,  hogy “szegény, fázós lelkek annak fényénél melengethessék magukat”.
A november 2-i halottak napja konkrétan Sz. Odiló clunyi apáttól (962-1048,) ered. Ő ezt az emléknapot a Cluny anyaegyház alá tartozó minden bencés házban bevezette. Ez a rendelete (998) mindmáig  fennmaradt. Hamarosan pedig a bencés renden kívül is megünnepelték, a XIV. századtól Róma is átvette.
halottak-napjaE napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk elhunyt szeretteink emlékére. Ehhez a  szokáshoz azonban több népi hiedelem is kapcsolódik. Némelyik szerint ennek az a célja, hogy a világosban a “véletlenül  kiszabadult lelkecskék” újra
visszataláljanak a maguk sírjába, ne kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket.  Magyar területeken szokás volt ilyenkor a sírok megtisztítása, rendbe hozása is. Ilyenkor fel is díszítik a sírokat.  Virágokat, manapság pedig koszorúkat visznek az elhunytak tiszteletére.
A nép ajkán ennek a szokásnak is megvan a magyarázata: azért kell megszépíteni  ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. A néphit szerint ilyenkor ugyanis  hazalátogatnak a halottak. Ezért sokfelé szokás volt, hogy számukra megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. A  bukovinai magyarok körében pedig még a temetőbe is vittek ennivalót.
Aki ezeken a napokon nem tud kimenni a temetőbe, az otthon gyújt gyertyát.  Zentán Mindenszentek napján a család minden tagja meggyújt egy gyertyát, azt tartották, hogy akié a legelőször leég, az hal  meg leghamarabb.

Honnan ered a Halottak napja?

A Halottak napja a római katolikus egyházban az összes meghalt hívő emléknapja.
Mindazokra emlékezik ilyenkor az egyház, akik a keresztségben hunytak el, és  akikről úgy hiszik, hogy a purgatóriumban vannak, minthogy bocsánatos bűnökkel a lelkükön haltak meg.
A katolikus tanítás szerint az élő hívek imája segít a holt lelkeknek, hogy  megtisztuljanak, és így megláthassák Istent a mennyben.
imadkozasMeghatározott napokat már a kereszténység kezdeteitől arra szenteltek, hogy a  megholtak bizonyos csoportjáért közbenjárjanak. Egyetemes közbenjárásra azonban november másodikát 1030  környékén a Cluny-i bencés monostor apátja, Odilo vezette be, és megszabta, hogy kapcsolják össze egy sor kiegészítő imával és  alamizsnával.
Ezt a halottakról szóló megemlékezést átvette az egész egyház.

November 2-a,  mint halottak napja, a XIII. század végére gyakorlatilag általánosan elfogadottá vált. Az ünnep napját úgy választották,  hogy a mindenszentek napját kövesse. Ez a nyugati kereszténységben november elseje.
A halottak napjához számos néphit kapcsolódik. Az élőknek ilyenkor tilos volt a  munka. Nem volt szabad semmiféle földmunkát végezni, hogy ne háborgassák a halottakat. Halottak napján, sőt egész  hetében tilos volt mosni, mert a halottak a vízbe kerülnének, a ruha pedig megsárgul. Sokfelé terjedt el az a hiedelem,  hogy a halottak ilyenkor hazalátogatnak, ezért számukra is megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra, és  gyertyát gyújtottak. A gyertyák a halottakért égtek, a tűz ugyanis megtisztulást hozott.

November 2.

Halottak napja, a régiségben olykor lölkök napja, lelkeknek emlékezete,* a küzdő  Egyház ünnepélyes megemlékezése a szenvedő Egyházról. Amint fentebb olvasható, a jámborságtörténet különös fejlődése során  Mindenszentekből is gyakorlatban Halottak napjának vigíliája lett.

Ehelyütt azokról a hagyományokról és hiedelmekről* emlékeznék meg, amelyek szorosan a  halottak estéjéhez és napjához, főleg az etetéshez fűződnek. A szegény szenvedő lelkek
üdvösségének ügyét a jámborsági hagyomány a szegények, koldusok istápolásával  érezte legméltóbban szolgálni: leginkább, legünnepélyesebben temetés alkalmával és Halottak napján.

A hazai halottkultusz múltjából itt annyit meg kell említeni, hogy a temető (cinterem) valamikor körülvette a templomot. A halottat a gyászházból vagy a templomba, vagy csak a templom  előcsarnokába (limbus) hozták. Itt folyt le a temetési szertartás, búcsúztatás, innen vitték és hantolták közeli sírjába. koldusokA  szertartás alatt, máshol közvetlenül a temetés után vagy a templomajtóban, vagy a halott sírjánál osztották ki a  megholt üdvösségéért való imádság fejében a koldusok, ispotálybeliek: betegek, elhagyott öregek között a gyászoló család  ajándékát, főleg kenyeret, kalácsot, bort, gyertyát. Egyes helyeken a halottas házban ült tort a meghívott szegények,  koldusok, félkegyelműek ünnepélyes megvendégelése előzte meg. Olykor a halott végrendeletében is meghagyta az  alamizsnaosztás idejét és mértékét. Ezt a hátramaradt élők lelkiismeretesen teljesítették is, mert féltek, hogy halottjuk  lelke hazajár. Az ősi hagyomány vidékenként más-más helyi formában maradt fenn.

Az egyik jellegzetes változat szerint a hívek a halottak napi alamizsnát  (kenyér, kalács, bor, zsír, szalonna, köles, bab) a templomban ilyenkor fölállított katafalk (gyászkoporsó) mellé rakták,  illetőleg rakják. A koldusok, rászoruló szegény családok részeltetése a pap, harangozó, koldusbíró, templomatya hírével történt,  illetőleg történik.

A temető az utolsó két évszázad folyamán a helység szélére került. Így azután  sokfelé az osztás a temető kapujánál közvetlenül történik, máshol már csak történt. Az ételeket katolikus  délszlávjaink hozzátartozójuk sírjára teszik. Olyan helyek is akadnak, ahol a gyűjtés koledálással, szegények számára való  kéregetéssel megy végbe, miközben a lélekváltság harangját kongatják. Máshol, főleg Göcsejben a család otthonában éjszakára  terítenek az elhunyt hozzátartozók számára. Az ételt azután koldusoknak, szegényeknek ajándékozzák, esetleg maguk költik el.  Nézzük most a részleteket.

A szegedi tájon egészen a legújabb időkig a hagyományőrző családok már Mindenszentek ünnepén fehér üres kalácsot szoktak sütni. Régi szegedi polgárasszonyok mézzel vonták be a tetejét, Jellegzetes alsótanyai alakjában fonadék, amelyet perecbe foglaltak bele. Ez a Mindönszentök kalácsa, másként kúdúskalács, amelyet délután  sírjaikhoz igyekezve, a temető kapujában várakozó koldusoknak osztogattak azzal a kéréssel, hogy ők is emlékezzenek meg a  család halottairól. A koldusok könyörgését a régi szegedi hagyomány különösen foganatosnak tartotta. A Tápén sütött, briós  formájú kis fonottkalácsnak kúdústuborék a neve. Kálmány Lajos adatai szerint* a Szegedről kirajzott Szaján bánáti faluban  ilyenkor lisztet, gabonát, főzeléket is
szoktak ajándékozni a szegényeknek. A koldusnak szánt kalács, alamizsna a halott  megvendégelésének módosult, keresztényi változata.

A múlt század végén a szőregi koldusok ezen a napon a következő éneket énekelték  a temetőkapuban:
Elindultunk a szent helyre,
A szomorú gyászos kertbe.
Vigasztalást ott sem veszünk,
Könyves szemmel hazamegyünk.

Már most Te eleidbe jöttünk,
Keresztfád előtt könyörgünk:
Tekints az megholt hívekre,
Kit teremtettél képedre.

Mert mindnyájunkért meghaltál,
Az keresztfán megváltottál,
Szent lelkedhez szorítottál,
Népünk üdvösséget hagytál.

Óh siralom, óh fájdalom,
Hogy a holtakról kell szólnom,
Az Úristen maga tudja,
Holtakat hogy szabadítja.

Sok lakóhelyei vannak
Az Úristen országának,
De nem tudjuk, merre vannak
A megholtak, hogy kínlódnak.

Archaikus felfogás szerint a nap alkonyattól másik alkonyatig tart. Így érthető  a halottak estéje elnevezés, amely Mindenszentek napjának estéjét jelenti polgári számítás szerint. templomIlyenkor a  halottak emlékezetére országszerte egy, esetleg két órahosszáig szólnak a harangok. Tápé népének hite szerint ez idő alatt  nyugszanak, megpihennek, nem szenvednek a lelkek a tisztítóhelyen. Ez a jámbor hiedelem már a középkor legendavilágában  felbukkan. Először Damiani Szent Péter († 1072) említi.*

Annak a hétnek, amelyikbe Halottak napja is beleesik, a szegedi nép ajkán  halottak hete a neve. Ilyenkor a régi öregek nem szoktak kint a szántóföldön dolgozni, földmunkát végezni. Helyette őröltettek,  kukoricát morzsoltak, szalmát hordattak a szérűből. Ez a hagyomány napjainkban a lehetőségek szerint már csak halottak  napjára korlátozódott. Jellemző régebbi hiedelem, hogy aki halottak napján földmunkát végez, azon hóttetöm (atheroma)  támad. E kegyeletes tartózkodásban eredetileg a halottak, hazajáró lelkek haragjától való szorongó félelem nyilatkozott meg.

A göcseji Pórszombat faluban a halottért mindenki maga szokott harangozni,  mégpedig annyi verset, ahány halottja van. A harangláb körül ilyenkor összesereglenek, és várakoznak, hogy mikor kerül rájuk  a sor. Más göcseji helyeken e napon sütnek-főznek, nagy lakomát csapnak. Egész éjfélig szól a muzsika. Ez talán a  régi engesztelő toroknak csökevénye. A vidám hangulattal nyilván a hazajáró lelkeket akarják megtéveszteni. Pölöskefőn  vacsorát terítenek, rétest tesznek az asztalra, égő gyertyát a közepére. Utána elmennek a templomba litániára. Miklósfán  halottak estéjére szintén rétest sütnek.
Odakészítik az asztalra annyi villával, ahány halottjuk van. gyertyaUtána kimennek a  temetőbe és sírjukon gyertyát égetnek.* A szintén zalai Kacorlak faluban Mindenszentek éjszakáján a rétest kirakják az  ablakba, amelynek eredeti célzata nyilvánvalóan a hazajáró halott családtagok megvendégelése volt. Kethelyen  halottak napján az asztalt fehér terítővel födik le, kenyeret, fokhagymát, sót és kést tesznek rá. Öregek hiedelme szerint a  család halottja ezen az éjszakán hazajár, legyen tehát mit ennie, ha éhes. Halottak hetében Göcsejben sem mosni, sem  párolni nem szabad, mert a család halottja ezen a héten vízbe kerül, vagy a ruha megvizesedik rajta.*

Hegyszentmárton baranyai magyar falucska, temploma nincs. A halottakért végzett  esti könyörgés után a férfinép a harangtorony körül szokott gyülekezni, ahova a közeli házakból már rőzsekévéket  hordtak össze. Meggyújtották, hatalmas lángokban lobogott, mintha a purgatórium tüze lett volna. Közben minden férfi a  családjáért harangozott egy verset. Így is több óráig hangzott a harangszó.

Ezután a gyülekezetből két csoport kivált és a falu két végén megkezdte a  szegényeknek szánt koldulást. Vezetőjük a kivilágított ablakok alá állva, ezt a valamikor máshol sem ismeretlen  koldusimádságot mondta:
Názáretbeli Jézus, zsidóknak királya,
Veszödelömben forgóknak Istene!
Mögtestestesült szent Ige, szent Isten!
Ne hagyj a bűnben elveszni!

Hét köröszt alatt lëfekszöm,
Hét köröszt alatt főkelök,
Őrizz angyal éjfélig,
Boldogságos Szűz Mária virradtig,
Jézus Krisztus mindétig,
Hogy gyarló testöm nyugodjék,
Én szívem el né aludjék,
Hogy tégöd mindenkor lásson,
Mindön gonoszt távoztasson.

Sátánok mögkötöztessenek,
Hogy lölkeink në fertőztessenek.
Engedd nekünk kögyesen,
Atya, Fiú fölségösen,
Élvén örök dicsőségben,
Most és mindörökké!

Az amen után a csoport még elimádkozza a Miatyánkot és Üdvözlégyet. Ezután  kopogtatnak és e szavakkal lépnek be a házba:
Adj Uram örök nyugodalmat a megholt híveknek, és az örök világosság fényeskedjék  nekik!

zsak-kukoricaElőkerülnek a velük hozott zsákok. A gazda, gazdasszony egyikbe kukoricát, a  másikba babot, a harmadikba krumplit önt.
Egy-két marok kender sem marad el. Majd áldomást isznak, eredeti szándék szerint  nyilvánvalóan toroznak, tort ülnek.

Így mennek házról-házra. Már éjfélre jár az idő, amikor a két csoport a még  mindég lobogó tűznél ismét összetalálkozik. Az őrállók addig sült tökön, sült krumplin rágódnak. Marad még a koldulóknak is.  Közben iszogatnak.

Ezután az összekoldult ajándékok szabályszerű árverése következik. A befolyt összeg az egyházé. A szokás eredeti célzata aligha lehetett más, mint a szegények,  koldusok megvendégelése, megajándékozása, amelynek ellenében a falu halottjaiért, a tisztítótűzben szenvedő lelkekért imádkoztak.  Jó volna tudni, hogy az archaikus hagyományt Baranya más faluiban ismerik-e.*

A székelyföldi Csíknelnén egész kemencére való cipót sütnek, amelynek Isten  lepénye, halottak lepénye a neve. Még azon melegében átalvetőbe teszik, és kiosztják a templom előtt álldogáló szegények  között, akik ennek fejében a család elhalt tagjaiért imádkoznak. Úgy tartják, hogy a halott ilyenkor elmegy hozzátartozói  kapujához, és ha a szegénynek nem adnak alamizsnát, sírva távozik.* Hasonlóan Gyergyócsomafalván, Futásfalván is. Itt  annyi cipót sütnek, ahány halottja van a családnak.*

Kalácsot osztogatnak a koldusoknak, szegényeknek Kiskunfélegyházán,  Szentsimonban és bizonyára más helyeken is.
Bélapátfalván Isten cipója sül. Nagykátán a templom bejáratához tett kosárba  vetik a hívek pénzadományukat. Ebből ajándékozza meg a pap karácsonykor a szegényeket. Hangonyban már csak a cigányok  járnak alamizsnáért.*

Jászladányban a hívek mindenféle élelmet szoktak a templom előtt felhalmozni,  amelyet valamikor a koldusbíró osztott ki a koldusok között. Az égő kisgyertyákat itt az ablakba rakják ki.

Sajátos újabb szokás, hogy a hősök emlékművénél este a négy világtáj irányában  négy koporsóforma rácsozatot állítanak fel.
Az ismeretlen, messze sírokban porladozó katonák emlékezetére hozzátartozóik  gyertyát gyújtanak, és e rácson helyezik el.

Ez a hagyomány azonban nyilván régibb. Piliny palóc faluban a temetői  nagykereszt alján van egy négyszögletes lapos kő.
Ezen szokták emberemlékezetet meghaladó idő óta az ismeretlen helyen vagy  idegenben nyugvó falubeliekért meggyújtani halottak napján a gyertyákat.*

Tompa bácskai faluban halottak napján a legközelebbi hozzátartozók sírjáról  összeszedik az elhervadt virágokat. Otthon kifőzik, és a vetőgabonát meglocsolják vele. Hitük szerint ez megvédi az  üszögtől.

Hazai németségünknél az ünnepi fonott kalácsnak Heiligenstriezl a neve:  Budaörsön a gyerekek keresztanyjuktól kapták ajándékba.

A délszláv eredetű Bátyán halottak napján minden évben vittek kalácsot a tavaly  Mindenszentektől elhalt családtagok sírjára, fehér abroszban. Öregek emlékezete szerint a fonott kalács mellett még  rétest, olykor sovány pogácsát (kisele pogače), egyesek még birsalmát, tál babot is. food-at-graveAz ételeket a sírra terítették. Az  egyházi szertartás végeztével a pap, a harangozó, sekrestyés, ministráns gyerekek társaságában összeszedte, elrendezte.  Kocsin vitték az ételeket haza, majd megosztoztak rajta. Ennek fejében a megvendégelt halottakért imádkoztak.  Valamikor a halott koporsajába is raktak ételt.
Szintén bátyai hagyomány, hogy este a család halottjaiért az asztal előtt  gyújtanak gyertyát, a vízbefulladt hozzátartozókért azonban külön az asztal alatt.*

Hercegszántó régi sokác hagyománya szerint a halottak sírjukból fölkelnek, és a  templomba mennek, amikor halottak estéjén az ő üdvösségükért harangoznak. Várják a pogácsát is. Előtte ugyanis a legények,  fiúgyermekek a házak ablakai alá állva elimádkozták a Miatyánkot és az Üdvözlégyet, majd beszóltak: kérünk a holt  lelkek számára pogácsát, sokácul: dajte nem za mrtve duše pogače. A végén megették és bort ittak rá. A pogácsa csak víz és só  hozzáadásával készült. Valamikor a mohácsi sokácok is vittek kalácsot, bort, tojást a sírra. Ezeknek sorsára már nem  emlékeznek.

Mikefa göcseji faluban az ünnepen diófalevelet szednek, és elteszik,* hogy –  mint mondják – a családtagok el ne tetvesedjenek. A magyarázat már másodlagos, az eredeti szándékot már  elfelejtették. A diófalevél, diófakoporsó a halandó embernek, illetőleg halottnak oltalma. A dió ugyanis középkori Megváltó-jelkép.

Vadamos göcseji falucskában úgy tartják, hogy halottak éjszakáján az egész élő  és elhalt rokonság összejön. Vacsora után az asztalt nem szedik le, sőt tiszta tányért tesznek oda.

Zalaszentbalázson a Mindenszentek rétesét meg a bort otthagyják éjszakára a  halottak számára. Másik helyi hagyomány szerint halottak estéjén a templomban fölállítják a jelképes koporsót (tumba).  Ennél imádkoznak, ájtatosságot tartanak a megholt hívekért. Az odakészített tányérba tett alamizsna a papé. Az ájtatosság  végeztével a kántor hosszasan énekel. Most meg őt illeti az a pénz, amit a nép a tányérba vet.

Ecsegen halottak napján az ünnepről maradt ételeket elviszik a misére és a  templomajtón belül lerakják a szegények számára.

Szurdokpüspöki hagyomány szerint halottak napjára következő reggel az asszonyok  kendőbe kötött babot, lencsét, lisztet visznek a templomba. Ott egy kiterített abroszra öntik, és mise után a  szegényeknek adják.*

Kunsziget kisalföldi faluban az asztal hídján, vagyis a lábakat keresztben  összekötő léceken gyújtják meg a család halottjaiért a gyertyákat, miközben a halottak litániáját végzik. Az asztal alsó  homályos része mintha a purgatóriumot jelképezné. Ide kerül a gyertya Nagyhátán is.*

Sokfelé szokás az égő gyertyát az ablakhoz tenni.

A bukovinai Andrásfalván Mindenszentek délutánján a pap vezetésével ünnepélyes  körmenet indult a temetőbe, amelynek négy sarkában közösen imádkoztak, könyörögtek az ősökért, a falu halottjaiért.  kormenetEgyüttmaradtak, az egyes sírokhoz külön nem mentek. Utána a körmenet visszatért a templomba, a hívek kezében gyertyacska,  vagyis kis gyertya égett. Szokás volt gyertyákat is osztogatni egymás között, hogy este és a halottak hetének estéin  otthon kölcsönösen imádkozzanak mellette egymás halottjaiért. Halottak napján a templomba cipót vittek és a szegények  között osztották szét.

A síroknak az ünnepen való felvirágozása, a sírkeresztek megkoszorúzása katolikus körökben aligha több másfél századosnál.

Kováts István szegedi kőműves mester  önéletrajzában elmondja, hogy a szokás a szegedi magyarság körében a múlt század első felében vált a bevándorolt német polgárság  hatására mind általánosabbá. A kegyeletes gyakorlatot a protestánsok is átvették, hiába hadakozott ellene – pápista  szokásnak minősítve – még a múlt század végén is számos öreg református pap.*

Aki a sírról virágot szakít, azt budaörsi német hiedelem szerint a halott  elviszi.*

A halott sírjára helyezett égő gyertyát Tápé idősebb népe szerint nem szabad  máséra áttenni, ott égetni, mert akkor annak a halottnak bűne, bűnadóssága, akinek sírjáról elvitték a gyertyát, ennek a  lelkére száll át.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAA síron való gyertyagyújtás a békéscsabai szlovák evangélikusság körében az első  világháború idején tűnt föl a távolban elesett hozzátartozók emlékezetére.* Nyilván hasonló szándékból a hajdúsági  magyar reformátusok között is.*

Parasztságunk körében általánosnak mondható, bár helyi sajátosságaiban még  kevéssé ismeretes szokás, hogy halottak estéjén, sőt halottak hetének minden estéjén odahaza kis gyertyát égetnek.*  Rendre annyit gyújtanak meg, ahány halottjuk van. Dombrád idősebb népe szerint azért a lámpát sem szabad eloltani, mert a  gyertya nem nekünk, hanem a halottaknak világít. Egy-egy mellett mindaddig imádkoznak, amíg el nem ég.

Az imádság legtöbbször a halottak olvasója,* amely Jézus öt szent sebének emlékezetére öt tizedből áll:

† Atyának † Fiúnak † Szentléleknek. Amen.

Adj Uram örök nyugodalmat a megholt híveknek. És az örök világosság fényeskedjék  nekik.

Miatyánk. Az olvasó elején lévő három szemen ezt az imádságot végzik: Minden  hívek teremtő és megváltó Istene, a te szolgáid és szolgálóid lelkeinek bocsásd meg minden bűneiket és ellened  elkövetett vétkeiket. Hogy a mely engedelmet mindenkor óhajtottak, azt ájtatos könyörgések által megnyerhessék, ki élsz és  uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Adj Uram örök nyugodalmat a megholt híveknek. És az örök világosság fényeskedjék  nekik.

Miatyánk. Üdvözlégy Mária, malaszttal vagy teljes. Úr vagyon te veled. Te vagy  áldott az asszonyok között. És áldott a te méhednek gyümölcse: a Jézus. Jézusom, a te jobb kezed sebéért és az abból  kifolyó drága szent véred érdeméért, légy irgalmas minden kimúlt híveid lelkeinek. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent  anyja! Imádj Istent a megholt hívekért, hogy szent fiadnak szenvedése és a te keserves hét fájdalmid által a  purgatóriumból kiszabadulván, juthassanak az óhajtott mennyei boldogságba. Amen.

Második tized: Jézusom, a te bal kezed sebéért…

Harmadik tized: Jézusom, a te jobb lábad sebéért…

Negyedik tized: Jézusom, a te bal lábad sebéért…

Ötödik tized: Jézusom, a te szent szíved mély sebéért …

Adj Uram örök nyugodalmat a megholt híveknek. És az örök világosság fényeskedjék  nekik.

Könyörögjünk. Minden hívek teremtő és megváltó Istene…

Uram, adj örök nyugodalmat e megholt híveknek, és az örök világosság  fényeskedjék nekik. Nyugodjanak békességben, Jézus, Mária nevében.
Óh szentséges Szűz Mária,
A holtak vigasztalója.
Vigasztald a megholtakat,
Sebes tűzben kínlódókat.
Óh szentséges Szentháromság,
Hozzád kiált szomorúság.
Szomorúak a te híveid,
A megholtaknak lelkeik,
Óh szentséges legjobb Anya,
A holtak szabadítója.
Szabadítsd ki a fogságból,
A rettentő nagy kínokból,
Hogy kiáltsanak örömben:
Szent vagy isten az egekben.

Könyörögjünk. Mártírok királynéja, Szűz Mária, megkötöttük a gyászkoszorút a  lélek bánatvirágaiból, melyet alázatos szívvel mutatunk neked be a kimúlt hívek lelkeinek szabadulásáért. Esdve kérünk  téged, ajánld fel ezt a te szenvedő szent fiadnak, hogy irgalmának tengerében és az ő szent szívéből kiömlő vérpatakjában  mossa meg a földi bűnök szennyétől a szenvedő lelkeket és vezesd őket azon égi boldogságba, melybe téged is felemelt  a te szent fiad, az Úr Jézus Krisztus, ki az Atyával és Szentlélekkel él és uralkodik most és mindörökkön örökké. Amen.

“Temetőben fejfák sora,
így múlik az ember kora…
Nevekkel díszített fák, kövek,
kik voltatok,hova lettetek?
Sorokban száz meg száz halom,
rájuk már vigyáz az égi oltalom…

Jönnek már az ásók,
a sirató asszonyok,
és csak jönnek sorban
a fekete gyászolók…
Miért sírtok?
Ne sírjatok!
Mi az, mit a fejfára írtatok?
Szeretnék szólni,
de nem tudok,
nem jön hang a torkomon.

Csak megy a fekete sereg,
zokogó asszonyok, síró gyermekek,
ismerős arcok, fájó tekintetek,
de hisz ismerem mindegyikteket!
Két férfi megy egymás mellett, némán,
hallkan a bánatba borulván,
Kettő kit szerettem,
igazán és tisztán.
Ne sírjatok!

Látom már a fejfát,
Odaért a tömeg,
a mise hangja zendül,
sírnak a gyermekek.
A koporsót már leengedték,
tetejére a földet reáhintették.
de a két férfi szeméből
csak a könnyek záporoznak,
ajkaikon sorban imákat mormolnak.
Kezükben egy virág,
szép vörös rózsaszál,
S most már látom én is,
mi az, mi a fejfámon áll,
s mi az, mi e két férfinak
ily nagyon fáj:
“Szerettelek titeket.”
(?)
Reményik Sándor: Halottak napja

Halottak napja van. Az elso,
Mióta döngve hullott Rá a hant.
A Sír tövében egy-egy fénybogár
Csillog. Különben sötét a határ,
S hosszú az éj alant.

Szívek, tilos a nagy világítás,
S virág sincs annyi már,
Elpazaroltuk régi ünnepen;
Egy-egy szálat visz némán, könnyesen,
Ki ma este a temetobe’ jár.
Hiába, virág sincsen annyi már.

De egy-egy szálat letenni szabad.
S hallatni tompán, fojtottan szavunk,
És aztán: kezet fogni halkan, loppal,
Egyik halott a másik halottal:
Ó, hisz’ mi itt mind halottak vagyunk.

Kolozsvár, 1920. november 1.

Hogyan gyászolunk? – Hogyan gyászolnak más kultúrákban? – Hova  jut a lélek?

Hogyan akadályozható meg a halott lelkek visszajárása? Milyen szükségleteik  lehetnek a halottaknak?
A gyász, csakúgy mint a halál egyetemes. Tetőtől talpig bejárja az embert. kayapoEzért  a caiapó indiánok a gyász ideje alatt például nem vágják szakállukat és hajukat. A szokás Európában sem ismeretlen:  így tettek Lisszabon lakói is, amikor 1521-ben I. Manuel király meghalt.
A gyász során vannak népek, amelyek böjtölnek, vannak, akik viszont lakomákkal  emlékeznek. Vannak, akik siratják halottaikat, vannak, akik jajveszékelnek, és vannak olyanok is, akik énekelnek  és táncolnak mint például a kaingagok és a bororók Brazíliában. Vagy hallgatnak, mint például a kínaiak Mao Ce Tung  halálakor, amikor is Pekingben háromperces néma gyászt rendeltek el.

Hova jut a lélek?

Az, hogy mi történik a halál után a testtel, az nem rejtély. Ám hogy mi történik  a lélekkel, erre nézve minden kultúrának más elképzelése van. A halotti rítusok és a halállal kapcsolatos hiedelmek  alapja az élet halál utáni folytatásának hite.
A kereszténység és az iszlám azt hirdeti, hogy a halál után a lélek a pokolba  vagy a mennyországba kerül. Ezzel szemben a lélekvándorlást hirdető vallások szerint,- ilyen például a hinduizmus vagy a  buddhizmus -, a lélek egy új testben újra születik.
Számos kultúrában a mennyországba vezető út nem zökkenőmentes: az iszlámban  például Szirát hajszálnál vékonyabb és kardpengénél élesebb hídján kell átkelni, amely a pokol tüzei felett ível. A  boldogok országába csak a hídon átkelve lehet eljutni. A görögöknél a halottakat Charon révész vitte át ladikján a Styx folyón  az alvilágba – pénzért, ezért a halottak szemére pénzt tettek.

Megakadályozni a halottak “visszajárását”

A halott lelkektől egyes kultúrákban igyekeztek szabadulni, “visszajárását”  minden lehető módon megakadályozni.
Hogy a halottakat útjukon semmi ne zavarja Európa számos régiójában a gyász  idején szokás volt az órák megállítása, a tükrök eltakarása. Ugyancsak a visszajárást volt hivatott megakadályozni, hogy a  Fidzsi-szigeteken illetve India egyes részein a halottakat nem az ajtón vagy az ablakon vitték ki a házból, kunyhóból,  hanem direkt egy e célból vágott lyukon. A nyílást aztán újra befedték, így megakadályozhatták a lelkek visszajárását.
A magyar népi hagyományban a halál beálltakor általában első tennivaló volt az  ablak kinyitása, amelyet sok helyen még a közelmúltban is úgy magyaráztak, hogy a távozó léleknek szabad útja legyen.
Egészen különleges segítséget adtak halottaiknak a panamai cuna indiánok. kunawomanA  halottasháztól egy kötelet húztak át a közeli folyón keresztül, hogy azzal segítsék át a halottak birodalmába az elhunytakat.  Amikor legközelebb kenus hajtott át a folyón, az ő feladata volt a kötél elvágása. Így a halott már biztosan nem  talált vissza, nem kellett tartani a hátramaradottaknak a szellemjárástól.

A halottaknak is lehetnek szükségleteik

Sok kultúrában a halottak szelleme nem távozott azonnal. Az oroszoknál például a  halált követő kilencedik napig az ablakpárkányra kenyeret, sót és vodkát helyeztek ki a visszajáró halottaknak. A  néphiedelem szerint a halott lelke a 40. napon hagyta el végérvényesen az élőket, ennek alkalmából nagy lakomát csaptak. Egyes kultúrákban a test halálát követően a lélek még akár évekig is élhet. A  dél-borneói ngadju-dayakiak például úgy tartják, a lélek még egy jó évet velük van, ezért temetésből kettőt is  rendeznek.
Érdekes viszonyulásuk van a kameruni bamilekek is halottaikhoz. Aki “jó”  halálban halt meg, azt közvetlenül házuk közelébe temetik, ezzel lelke a család körében marad. Ezzel szemben, aki öngyilkosság,  alkoholizmus, boszorkányság, villámlás áldozata lett, azt rituálisan leválasztják az élőkről, az ilyen halál ugyanis  fertőző lehet.
Az elhunytakkal való újratalálkozást Dél-Amerikában minden év november elején  táncos-zenés, tequilás mulatsággal ünnepelik a temetőkben.

Forrás: néprajzi lexikon.

Csodagépek, csodaáron, még én is a csodájukra járok…..

Az alábbi cikket nem mint a spirituális dolgok iránt érdeklődő, és használó ember írom, hanem végzettségemből fakadóan jogászként.

Pulzál, vérkeringést serkent, vért tisztít, mitöbb villámgyorsan szünteti meg a migrént is. Nos ezekkel a csodaszámba menő ígéretekkel halmoznak el minket a reklámok, szórólapok, mitöbb internetes oldalak is, ezzel népszerűsítvén csodamasináikat, amelyek lézerfényt, pulzáló rezgéseket kibocsájtva érik el a fenti, biztosra beígért hatásokat.

Ezekben nincs okom kételkedni, hiszen nem próbáltam ki e készülékeket. Ám többféle hiányérzet is utat tör magának bennem:

Egyfelől hiányolom a hat, het jelzőt, tehát csak biztos ígéreteket hallok, és olvasok, amelyekben garantálják e hatásokat a készülék folyamatos használata után. Ez már önmagában megalapozhat némi fogyasztóvédelmi kifogást.

Másfelől megdöbbent az ár-értékarány, amelyet a készülékekért merészelnek kérni.

Ez esetben tehát hiányolom a korrektséget is.

Nemrégiben kaptam egy e-mailt, az oldalam egyik kedves látogatójától, miszerint felmerült benne, hogy vásárolna egy infraterápiás matracot, s hogy mire figyeljen ezzel kapcsolatban. Sajnos idő hiányában csak most tudom e cikket megírni, természetesen a levélírónak megadtam szinte azonnal a választ.

Az alábbiak megírására azonban nemcsak az e-mail indított, hanem egy velem is megtörtént eset. Egy szolid étteremben fogyasztottam ebédemet, amikor is az étterem túlsó oldalán egy kisebb nyugdíjas csoportra lettem figyelmes, akik buzgón figyeltek egy “úriember” mondanivalójára, és szinte itták szavait. Valami melegítőpárnát kívánt rájuk sózni, pléddel paplannal, effektíve egy komplett ágynemű garnitúrát, amelyet hogyha használnak, még nyolcvan évesen is hajadonnak érzik magukat. Na, gondoltam, én ezt végighallgatom, ígyhát kértem még egy sört. A férfi szinte megállás nélkül sorolta a termékek egészségre gyakorolt állítólagos előnyeit, és hogy ezt feltétlenül most vegyék meg, mert csak így érvényes a közel 300.000,-Ft-os akciós ár, ha netán valakinek nem állana rendelkezésére ennyi pénz, semmi gond, kedvező hitel feltételek biztosítása mellett már is az övé lehet e fantasztikus termékcsomag.

És ami megdöbbentő, a monológ végén a nyugdíjas urak és hölgyek szinte kivétel nélkül vásároltak, és írták alá a hitelszerződést.

Hangsúlyozom még egyszer én nem kételkedem a készülékek esetleges gyógyhatásában, csak álláspontom szerint kb. a harmadát érik, mint amennyit valójában kérnek értük.

Mire figyeljünk tehát vásárlás esetén

 1. Ár-érték arány
 2. Ne hagyjuk magunkat rábeszélni mindennemű hitel felvételére, amellyel csak magunknak okozhatunk későbbi anyagi gondot.
 3. A termékre minden esetben 14 napos jogszabályban garantált visszavásárlási garancia van.
 4. Mivel a készülékek többnyire elektromos áram segítségével működnek, nézzük meg rendelkeznek-e megfelelő biztonsági tanúsítvánnyal.
 5. A cégnek van-e ügyfélszolgálata.
 6. Szabályos garanciapapírok.
 7. Józan ész, mindig erre hallgassunk.

Én is ezt tettem, amikor egy infraterápiás matracot vásároltam egy korrekt cégtől, pontosan azt kaptam, és annyiért amit ígértek, korrekt áron.

Ne feledjük, mindent az egészségért, hiszen csak egy van belőle, de ne ész nélkül!!!

Szeretnél a következő lenni, avagy az elmúlt egy esztendő mérlege.

Jóleső érzéssel írom az alábbi sorokat, mert öröm számomra, hogy azok közül akik jártak nálam, rendszeresen írnak, és vissza is jönnek.

Én ehelyütt csak három emberről emlékeznék meg a teljesség igénye nélkül.

Nagyjából június közepén telefonált egy hölgy, hogy ő tulajdonképpen a férje nevében hívna, aki nem is hisz az egészben, ám az orvos nála kezdődő jóindulatú daganatot állapított meg. Kérdezte, ogy jöhetnének-e. Én erre válaszul igent mondtam, bár őszintén megvallva jobban örültem volna, hogyha magától jön el hozzám József és nem más unszolására.

A lényeg azonban, hogy eljött, s két hónap múlva írta e-mailben, a kezelések hatására a daganat jelentős mértékben visszahúzódott.

A másik ember Judit, aki az egyik piacvezető pénzügyi szolgáltatónál elemzőként dolgozik, meglehetősen stresszes életet él, lévén nagy nyomás nehezedik rá, ráadásul a házassága sem volt egészen rendben. Ebben az esetben helyén valónak találtam a szeretet- és lélekmasszázs alkalmazását. Ő négy alkalommal járt nálam, azt nem tudom, hogy a házassága rendbe jött-e, de lényegesen nyugodtabban éli mindennapjait, és a munkájához is másképp áll hozzá.

Végül de nem utolsósorban itt van Emőke, aki hosszú ideje súlyproblémákkal küzd, és több tízezret költött már fogyókúrás szerekre. Nála az infraterápiás kezelést találtam a leg célravezetőbbnek, no meg egy jó beszélgetést, s íme a következő hónapban máris 2 kilóval könnyebb lett.

Jóleső érzés a látványos eredmény, de még jobban esnek köszönő szavaik.

Szeretnél te lenni a következő? Akarsz hasonlóképpen “járni?”

Gondolkodj el ezen, de én nem sürgetlek, hiszen csak akkor tudok neked segíteni, ha te is akarod !!!

Amíg ezen töprengsz, addig is mindössze annyit kérek, hogy véleményezd oldalam, és terjeszd ismerőseid, családtagjaid közt, hogy minél többen tudjanak róla.

Kóklerek, csalók, népámítók, avagy megmondom a jövődet: “Biztosan magas lesz a telefonszámlád.”

Néhány hete az egyik facebook-os csoportban feltette valaki azt a kérdést, hogy kihez fordulhatna teljes bizalommal spirituális segítségért? Olyan embert keresett, aki nem „csapolja” meg pénztárcáját, és nem használja ki mindenféle hókuszpókusszal anyagilag amúgy is kiszolgáltatott helyzetét.

Töprengett azon, mi alapján válasszon.

Sarlatán, csalóÚgy vélem felvetése teljességgel jogos, hiszen sajnos ebben a szakmában egyre több olyan ember bukkan fel, és szerez magának ügyfélkört, akiknek nem a segítség nyújtása a célja, hanem sokkal inkább a saját megélhetésének biztosítása. Ezzel még alapvetően nem is lenne baj, hiszen mindannyian pénzből élünk, a boltban nem mondhatjuk a pénztárosnak, hogy majd odaát ez meg fog térülni.

Véleményem szerint a probléma ott kezdődik, amikor az illető a segítségnyújtás fejében az ár többszörösét kéri el, tudván azt, hogy a hozzá forduló személy úgy is mindent megad, hogy akár egészségileg, akár anyagilag szorult helyzetéből kikerüljön. Ez mind jogilag, mind etikailag aggályokat támaszthat. Ráadásul lehetséges azonban még az is, hogy az illető csak „mímeli” a szolgáltatást megtűzdelve némi misztikus körítéssel.

Ez önmagában még nem minősül csalásnak, hiszen a bíróság is kimondta egy ítélete kapcsán: az, hogy ki miben hisz, mindenkinek a magánügye. Azonban ekkor is be kell tartani a szolgáltatás-ellenszolgáltatás arányosságát, tehát nem túlságosan szép dolog elkérni pl. pénzről történő rontás levételéért több százezer forintot, netán egy ingatlan használati jogát, stb…

Kissé problémásnak tartom továbbá a különböző kereskedelmi csatornákon sugárzott szerencsehozó, rontáslevevő, jövőbelátó műsorokat. Csodálkozom azon, hogy vannak akik ezeket a nyilvánvalóan „kókler” típusú, egyértelműen az anyagi lehúzást szem előtt tartó, a miszticizmussal megspékelt népámításokat komolyan veszik és még 500Ft/percért fel is hívják, erre számoljuk rá még a várakozási időt, valamint a tovább kapcsolást a „segítőkész” kollégáknak. Most persze bárki mondhatja: „No, de hát senki nem áll az illető mögött, hogy kényszerítse”. Igen kedves olvasó, ebben tökéletesen igazad is lenne, sőt igazad is van. Azonban a kényszerítésnél nagyobb hatalommal bír a manipuláció. Az illető amúgy is válságos helyzetben van valami végett, és a „segítő” olyan összekötő szöveget mond, amelyben tudatosan olyan szavak vannak becsempészve, amelyek arra sarkallják a telefonálót, hogy a kagyló után nyúljon. Ezen nem kell csodálkoznunk, hiszen ezek a „segítők”, vagy jobb ha inkább népámítónak nevezem őket, előtte komoly marketing tanfolyamot végeznek el, amelyek erre adnak képesítést. Hiszen pénzt hoznak a televíziónak, pénzt hoznak a cégnek is, aki ennek az egésznek a tulajdonosa.

Ha tehát felhívja őket valaki, a jövőjével kapcsolatosan egy dolog biztos: magas lesz a telefonszámla, és még nagyobb anyagi válságba kerül.

Mi alapján válasszunk tehát segítőt? Egyfelől mindenképpen legyen számunkra szimpatikus, és ami a legfontosabb hogy reális árat kérjen a nyújtott segítségért. Ezen sokan meg szoktak botránkozni: mi az, hogy pénzt kérünk valamiért ami eleve bennünk van, és ingyen kaptuk. Mindig azt szoktam mondani, hogy elsősorban nálam az időt kell megfizetni, illetőleg jómagam olyan környezetet biztosítok, ahol az illető maximálisan el tudja engedni magát. Viszont ezt az időt teljes mértékben az „ügyfélre” szánom, minden fentről jövő energiával azon vagyok, hogy segítsek neki. Ezért arányos összeget kérek, nagyjából két doboz jobb minőségű cigaretta árát. Ha nem tudok segíteni előre megmondom, így nem rabolom az idejét. Van olyan ember, aki ezt sem teszi meg, csak arcátlanul elkéri az összeget.

Lehet, hogy még mindig kételyek vannak benned az ellenszolgáltatást illetően, de tudod kedves olvasóm, csináltam én ezt ingyen hosszú időn keresztül, köszönetet a legritkábban kaptam, tehát az ingyen dolgoknak nincs meg a becsülete, mert vagy bújtatott költséget sejtenek mögötte, vagy egyéb fortélyt. Azt se feledjük el – amely szintén az anyagi ellenszolgáltatás indoka lehet, – hogy a tanfolyamok, amely spirituális fejlődésünket segítik pénzbe kerültek, nem beszélve azon eszközökről (gyertya, olaj, stb…) amiért szintén fizetni kell, s amit munkánk során alkalmazunk.

Továbbá nálam általános dolog az is, hogy mindig adok valamit ajándékba, itt elsősorban ne tárgyi dolgokra gondolj, mindig van olyan dolog a tarsolyomban ami ingyenes, és semmi csalás nincs mögötte, s csak egy valaki jár jól vele: ez a valaki te vagy.

Nem önfényezésként írtam le e sorokat, mindössze az a gondolatiság vezérelt, hogy minden bizonnyal akadnak rajtam kívül olyanok, akik hasonlóképp cselekszenek, és hogy adjak némi ismérvet számodra mi alapján válassz

Túlzott vitaminfogyasztás, jóból is megárt a sok

Túlzott vitaminfogyasztás

Túlzott vitaminfogyasztásNemrégiben egy felmérés látott napvilágot a tekintetben, hogy – főleg így a téli időszakban – mértéktelenül, túlzott mértékben fogyasztjuk a vitaminokat vitaminpótlás címén. Hogy a felmérés mennyire számít kritikus jelentőségűnek azt megítélni nem tudom, mindenesetre elindított bennem néhány gondolatot. Kinek, vagy minek köszönhető a túlzott vitaminpótlás generálása? Ki vagy mi motiválhat minket arra, hogy ész nélkül, olykor mértéktelenül vigyünk be vitaminokat szervezetünkbe, ezáltal önmagunkat veszélyeztetve? Három tényező mentén kerestem a választ: reklámok, gyógyszergyárak, önmagunk.

Vegyük hát sorra mindhármat:

 1. Reklámok: bár tény és való, hogy a reklámok talán túlzott mértékben is jelen vannak mindennapjainkban, s olykor még a tudatalattinkba is „beleégetik”, hogy ezt vagy azt az árucikket, különös tekintettel a gyógyhatású készítményekre, vásároljuk meg, mondván, hogy mi mindenre jó, és mennyi hiányt pótol szervezetünkben. Kiszámoltam, hogy átlagosan másfél percre legalább három gyógyszerreklám jut. Azonban a reklámok nem tehetők teljes mértékben felelőssé, hiszen nem kényszerítenek, csak igyekeznek rábeszélni a vásárlásra. Arról nem is szólva, hogy reklámok valamilyen formában mindig is léteztek. Hiszen még a középkorban is kidobolták a faluban, hogy új szövet kapható a szabónál, és hogy mindenképp érdemes megvenni. Az, hogy megvesszük-e az adott terméket vagy sem, csak rajtunk áll, tehát: ebben az esetben a reklámnak sikerül rábeszélni minket arra, hogy akár több terméket is megvásároljunk. Akár többféle vitaminpótlót is egyszerre.
 2. Gyógyszergyárak: Hazánkban ugyan túl sok gyógyszergyár nem működik – legalábbis ha az ország területét vesszük alapul – ám annál többféle készítményt gyártanak, és hoznak forgalomba. Mindegyik termék egy kicsit jobb, mint a másik, vagy éppenséggel olcsóbb, vagy ellenértéke gazdaságos. Ám itt is mi döntjük el, hogy szükségünk van-e az adott készítményre.
 3. Önmagunk: Azt gondolom, a fenti két pontban benne volt a válasz, hogy ki „okolható” elsősorban ezért, hát persze, hogy mi vagyunk a ludasak. Hiszen a döntés mindig rajtunk áll, hogy mit, miből, és mennyit vásárolunk, és főleg mennyire vagyunk tudatosak. A szakemberek egyébként még nálam is egyszerűbben fogalmazták a tudatosságon túl a túlzott vitaminpótlás ellenszerét: ők a vitaminok megfelelő mennyiségű bevitelét elsősorban a helyes étkezésben látják. Ami a dolog pikantériája, hogy ezt gyógyszerészek nyilatkozták. Tehát a túlzott vitaminpótlás ellenszere három dologban ragadható meg: tudatosság, mértékletesség, helyes táplálkozás. Ha ezt betartjuk már tettünk valamit önmagunk egészségéért.

Fizikai vagy lelki vakság, melyik rosszabb?!

Kedves Olvasóm.  -Ne aggódj, sem teológiai, sem filozófiai fejtegetésbe nem fogok belemenni, úgyhogy, ha lehet ne zárd be az oldalt, inkább olvasd el, és töprengj el azon, amit leírok.

Fizikai vagy lelki vakság ?Sokszor amikor az utcán megyek odajönnek segíteni az emberek, és megjegyzik:
“Jaj de rossz lehet magának, hogy semmit sem lát.”
Én ilyenkor mindig felteszem a kérdést válaszként:
“Melyik rosszabb, a fizikai vagy a lelki vakság ?”

De tényleg melyik is a rosszabb?
A fizikai vakság: valóban nem látok semmit, viszont teljesen más az értékrendem, másképpen viszonyulok dolgokhoz, nem beszélve arról, hogy a spirituális irányultságom is sokkal szenzitívebb. Ezt nem elsősorban én állítom magamról, mások is mondták, akiket kezelek, illetőleg akik tanítottak. Ismerem valamennyi madár hangját, tudom mikor mit “mond” egyik madár a másiknak, jobban odafigyelek a belsőmre. Egyszóval a vizuális “szegénység” mellett kaptam egy másfajta gazdagságot.

Lelki vakság: meglátásom szerint a “vakságnak” ez a fajtája magában foglalja a lelki szegénységet, sivárságot, pénzsóvárságot, stb… És természetesen mindazt ami ennek vele járója: boldogtalanság, kapzsiság, stb… Hiszen ezek az emberek boldogtalanok, még akkor is hogyha úgy érzik, hogy életük tökéletes és kiegyensúlyozott a megszerzett anyagi javak birtoklása folytán.

Tehát akkor döntsd el kedves olvasóm, melyik a rosszabb ???

Egy houstoni orvos rájött, miként lehet a rákból kigyógyulni

A Houstonban ismert Stanislaw Burzynski komoly csatát nyert a nyugati egészségügyi rendszerrel szemben. Azonban sem az Egyesült Államokban, sem pedig a világ többi részén nem övezi nagy médiafigyelem az orvost és forradalmi találmányát, inkább mindenki igyekszik csendben maradni. Miért? Mert Burzynski képes a rákos betegséget a modern orvosi gyógyszerek nélkül kezelni, így ez egyáltalán nem tetszik a nyugati országok egészségügyi rendszereit ellátó gyógyszeriparnak.

A lengyel származású orvos még az 1960-as években figyelt fel arra a jelenségre, hogy a daganatos betegek vérében és vizeletében az úgynevezett peptidek aránya jóval kevesebb, mint az egészséges emberekében, de olyant is tapasztalt, hogy bizonyos rákkal küzdő pácienseinél nem lehetett kimutatni ezeket a meghatározott sorrendben összekapcsolódó aminosavakból felépülő rövid polimereket.

Burzynski rájött arra, hogy a peptideket felhasználva „átprogramozhatja” a rákos sejteket, amelyek végül elpusztulnak. Az orvosnak több rákos betegségben küzdő páciense életét sikerült megmentenie, mégis a 80-as és 90-es években az amerikai Gyógyszerészeti Hivatal több pert is indított ellene, és több onkológus is támadta módszere miatt, de voltak olyanok is, akik kiálltak mellette. Szerencsére minden vád alól felmentették, így a szakember folytathatta munkáját.

Nemrég azonban az orvos által működtetett klinika és kutatóközpont egy sajtóközleményt adott ki, az Antineoplastons nevű rákellenes gyógykészítménnyel kapcsolatban, amely egy sor laboratóriumi vizsgálat eredményére támaszkodva, bizonyíthatóan hatásosan elpusztítja a rákos sejteket, nem tartalmaz toxikus kémiai anyagokat, amelyek az egészséges sejtekben is kárt tesznek, és még jóval kevesebbe is kerül a kezelés.

Ez a módszer azonban teljesen ellentétes az egészségügyi rendszerek által elfogadott, a rákos betegeket illető kezelésekkel szemben, mint a kemo-, vagy sugárterápia.

Az amerikai kormányzat, közösen a nagy gyógyszergyártók vezetőivel azonban mindenféle akadályt gördítettek a szabadalmaztatás útjába, de egyelőre a lengyel orvosnak áll a zászló, így remélhetőleg hamarosan már ezt az új technológiát fogják a kórházak alkalmazni, sokkal nagyobb hatékonysággal, ezáltal növelve a páciensek túlélési esélyeit.

Amit a gyógyszeripar eltitkol a rák gyógymódjával kapcsolatban

A gyógyszerek gyártása ma már hatalmas iparággá nőtte ki magát, óriási összegű bevételek származnak a tabletták, pirulák, mindenféle csepp- és krémkészítmények eladásából, hiszen mindenre van gyógyír, állítják a gyártók.

A gyógyszertárba betérve sokszor az az érzés kerít hatalmába, mintha egy bevásárlóközpontban lennénk, csak a megfázásos betegségek kezelésére két teljes, faltól falig húzódó polcnyi „árú” áll rendelkezésre.

A gyógyszerészek is inkább hasonlítanak egy ügyesen kiképzett marketing szakemberre, aki anélkül, hogy megkérdezné például a betegség okozta tüneteket, hogy száraz, vagy szakadozó köhögésre kell-e a gyógyszer, a legdrágább terméket igyekszik rásózni a vevőre. Sokan el is hiszik, hogy a drága készítmény hatásosabb, de ez nem mindig bizonyul igaznak.

A legtöbb betegséget, akár még a legrettegettebb rákot is, a természetben fellelhető gyógyhatású növényekkel, termékekkel le lehet győzni. A következő rákölő receptet egy brazil pap, Romano Zego készítette el. Három alapanyagot, aloe verát, mézet és alkoholt használt fel.

Szükségünk lesz:

 • 350 gramm friss aloe vera levélre
 • 6 kanál 40 százalék erősségű alkoholra
 • 500 gramm organikus mézre

Elkészítés:

Mossuk meg az aloe vera leveleit, szabaduljunk meg a tüskéitől. A leveleket vágjuk fel kisebb darabokra, majd tegyük bele egy turmixgépbe, adjuk hozzá az alkoholt és a mézet, majd dolgozzuk össze a robotgéppel, amíg megfelelő, keményebb krémállaga nem lesz az egésznek.

Ezután tegyük bele egy edénybe, majd utána tároljuk a hűtőbe. Minden nap háromszor, étkezések előtt egy félórával kell egy kanállal elfogyasztani a készítményből.

Forrás: filantropikum.com

Bemutatkozás és hitvallásom

Üdvözöllek oldalamon!

gyogyenergiaDr. Sebestyén Kálmán vagyok. Hosszú ideje dolgozom jogászként, jelenleg az egészségügyben gyakorlom hivatásom. Azonban meg kellett tapasztalnom, hogy hiába végzem a legjobb tudásom szerint munkámat, az egészségügy induló szegmensén jelenlévők, vagyis a betegek ebből túl sokat nem éreznek. Sokat töprengtem, miként tudnék ezen változtatni saját erőmből.  Látássérültként érzékenyen reagálok mind a külső, mind a belső energiákra, ráadásul az empátiás készségem, valamint a szociális érzékenységem is igen nagy. Ezen tulajdonságok mentén kerestem a megoldást. Számos energiagyógyászattal kapcsolatos könyvet elolvastam, és olvasok is egyfolytában.

Okleveles energiagyógyászati- és masszázs végzettséget szereztem Tímár Anikónál és Tihanyi Tamásnál. Óriási tapasztalatukkal mindketten sokat segítettek előrejutásomban, fejlődésemben. Természetesen folyamatosan képzem magam, hogy minél inkább segítségére lehessek szűkebb környezetemnek, és az emberek széles körének.

Legkedvesebb elfoglaltságom: hallgatni a nyári erdő zsongását. Átáramlik bennem az élet, a szeretet, a mindenség ereje, amikor arcomat a nap felé fordítva egy tisztáson figyelem a növények és az állatok szimfóniáját.

Szabadidőmben egy internetes rádiónak dolgozom, kulturális műsorokat szerkesztek. Minden szombaton 14 órától találkozhatsz velem a www.hobbyradio.hu -n.

Ha a test és a lélek kiegyensúlyozott, egészséges és boldog vagy, ha azonban a test beteggé válik, a betegség gyökerét elsősorban a lélekben kell keresni. Tehát mindenekelőtt magadban tégy rendet.

E fenti gondolat nemcsak az oldal mottója, hanem hitvallásom is. Hogyha megfogadod, már a kezdő lépést megtetted ahhoz, hogy egészségesebben és boldogabban élj.

Célom az, hogy megnyugvást találj a tartalmak böngészése közben.

Ha feliratkozol hírlevelemre, rendszeresen értesülhetsz akcióimról, szolgáltatásaim bővüléséről.

Lehetőséged van továbbá arra is, hogy kezeléseim valamelyikére jelentkezz. Ezzel újabb lépést megtéve a testi és lelki gyógyulásod irányába.

Felhívom azonban figyelmedet, hogy kezeléseim kizárólag orvosi kezelés mellett vehetők igénybe, azt nem helyettesítik, hanem kiegészítik, a kezelések fizikai és lelki közérzeted javítását szolgálják.

Felhívom továbbá figyelmedet arra is, hogy az oldalon szereplő gyógyhatású recepteket, kizárólag saját felelősségedre használd, azok elkészítésekor, és az alkalmazás során felmerült problémákért semmilyen felelősséget nem vállalok. Ezek elkészítése, alkalmazása, használata előtt kérd ki szakember véleményét.

Ha kérdésed van, írj nyugodtan az info@gyogyenergia.hu e-mail címre, nem foglak válasz nélkül hagyni.

Ám soha ne feledd: minden fejben dől el.